About

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [http://www.curriculum51.net/] ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อพวกเราเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วพวกเราจะต้อง : เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ทีนี้มาดูกันว่าหลังจากที่พวกเรารู้แล้วว่ามาพวกเราจะต้องรู้และเข้าใจใน สิ่งที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว มาดูมาตรฐานการเรียนรู้กันบ้าง สำหรับมาตรฐานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศจะอยู่ในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในมาตรฐานที่ ง 3.1 มีทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ดังนี้

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม4-6/1     อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ง 3.1 ม4-6/2     อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ง 3.1 ม4-6/3     อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง 3.1 ม4-6/4     บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ง 3.1 ม4-6/5     แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ง 3.1 ม4-6/6     เขียนโปรแกรมภาษา
ง 3.1 ม4-6/7     พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ง 3.1 ม4-6/8     ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
ง 3.1 ม4-6/9     ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ง 3.1 ม4-6/10    ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ง 3.1 ม4-6/11   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
ง 3.1 ม4-6/12   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
********************************************************************************************
ในภาคเรียนนี้ครูได้นำแนวคิด Constructivism มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู(แต่ว่าเอ!ภาคเรียนที่แล้วครูก็ ใช้นะ) ซึ่งแนวคิด Constructivism เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยา เริ่มต้นจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็นอัตนัย Vygotsky ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอื่น สำหรับด้านสังคมวิทยา Emile Durkheim และคณะ เชื่อว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการเสริมสร้างความรู้ใหม่ โดยมีแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา(cognitive apparatus) ของตน  ดังนั้นครูจึงเห็นว่าแนวคิด Constructivism เหมาะมากที่จะนำมาเป็นแนวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ถ้าพวกเราอยากรู้ว่าทำไมครูถึงนำแนวคิด Constructivism มาใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของพวกเราลองไปสืบค้นข้อมูลจาก Google ดูก็ได้นะ
โดยลักษณะของการสอนตามแนวคิด Constructivism  มีลักษณะดังนี้
1.  เน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสำคัญของความรู้เดิม
2.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบ แล้วนำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู้ที่ได้มา และเพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป
3.  การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แล้วสิ่งนั้นคืออะไร มีความสำคัญมากน้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไป จนถึงรู้แจ้ง
(ที่มา :ทิศนา แขมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.)

Advertisements
  1. หวัดดีจ๊ะน้องคนสวยไม่เจอกันนานเลยนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: